Beleidsplan

Beleidsplan

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Nepal Care is het (doen) geven van vierentwintig uur zorg aan ouderen in Kathmandu (Nepal) en omgeving alsmede het aldaar beschikbaar stellen van basis medische hulp/zorg middels het opzetten en in standhouden van zogenaamde “Free Health Camps”.
Statutair is tevens de (handels)naam Nepal Care Foundation vastgelegd ten behoeve van het gebruik in het international verkeer: deze naam zal overwegend gebruikt worden.

In de praktisch vertaling:
Fondsen en middelen werven om het mogelijk te maken om 24 uurs zorg aan ouderen in Kathmandu en omgeving te geven, waarbij regie op eigen leven het uitgangspunt is. En het mogelijk maken Free Health Camps te organiseren waardoor (basis) medische hulp/zorg aan de allerarmsten, gemarginaliseerden en mensen met een beperking in Kathmandu en omgeving geboden kan worden.

Oorsprong:
Sinds 2008 komen wij, Joke en Eric van Heuvelen, jaarlijks in Nepal waardoor wij het land, de bevolking, de volksaard, gewoontes en gebruiken goed hebben leren kennen. In al die jaren hebben we veel mensen leren kennen, veel contacten opgebouwd en weten ondertussen goed hoe te werken, te handelen en te organiseren in Nepal.
Na de grote aardbeving in 2015 zijn wij gestart met medische ondersteuning: Joke heeft onbetaald verlof genomen voor 4 maanden (september t/m december 2015) om te gaan werken als verpleegkundige in Nepal. Zij is toen ook gestart met de eerste Free Health Camps, omdat juist toen duidelijk werd dat veel armen geen gebruik kunnen maken van medische zorg omdat deze of te duur of niet toegankelijk voor hen is.
In april 2016 zijn wij opnieuw naar Nepal gegaan en hebben enkele Free Health Camps georganiseerd. Hierbij is ons nogmaals duidelijk geworden hoe noodzakelijk deze Health Camps zijn: Voor een hele groep arme Nepali is en blijft gezondheidszorg onbereikbaar.
Dit heeft ons doen besluiten om de Free Health Camps met regelmaat in en vooral ook rondom de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, te willen gaan organiseren.

Gedurende onze vele bezoeken aan Nepal hebben wij ook gezien dat er veel “zwerf” ouderen, “straat” ouderen zijn. Wij hebben onderzoek gedaan naar en ons verdiept in de zorg om ouderen, waarbij duidelijk is geworden dat voor hen feitelijk geen zorg en voorzieningen zijn in Nepal.
De Nepal Care Foundation wil zich daarom ook voor hen gaan inzetten: vanuit de zorg die vanuit Free Health Camps wordt gegeven (door Nepalese artsen en verpleegkundigen) ook zorg gaan bieden aan ouderen: de Free Health Camps zijn bij uitstek geschikt gebleken om in contact te kunnen komen met de genoemde ouderen.

Hier ligt de basis tot het oprichten van de Stichting Nepal Care.

Opstart:
In augustus 2016 zijn wij in Nepal gestart met het concreet organiseren en uitvoeren van Free Health Camp in de omgeving van Kathmandu, waarna we samenwerking hebben gezocht met Health Posts in Kathmandu en omgeving dat de Free Health Camps verder gaat voorbereiden en uitvoeren.
De te organiseren Free Health Camps richten zich naast een basis medische check-up, vooral ook op gespecialiseerde zorg gericht op diverse aandachtsgebieden zoals luchtwegen, gynaecologische-, cardiologisch- of specifiek ouderenproblematiek, ogen/KNO, diabetes en dergelijke.
Behalve de voornoemde medische zorg is er ook expliciete aandacht voor preventie en voorlichting.
In oktober 2016 zijn wij (beiden hebben wij een zeer brede verpleegkundig/medische achtergrond en ervaring) samen 4 weken naar Nepal geweest om de Free Health Camps te begeleiden en ervaringen te delen met het team aldaar. Hierbij hebben wij meer dan 250 mensen een gratis medical check-up kunnen geven en van medicijnen kunnen voorzien!
Hierbij is gewerkt met Nepalese artsen en verpleegkundigen die allen verbonden zijn aan een ziekenhuis in Kathmandu (Everest Hospital). Artsen en verpleegkundigen zijn allen volledig opgeleid en bekwaam en worden door ons voor hun activiteiten betaald (conform Nepalese standaard). Tijdens de georganiseerde Free Health Camps is de eventuele medicatie door ons gratis verstrekt. Indien de klacht/kwaal hiertoe aanleiding gaf is de persoon doorverwezen naar het Everest Hospital, waar tegen gereduceerd tarief verdere medische zorg geboden wordt.

De Stichting en haar activiteiten:
De bovengenoemde activiteiten hebben wij op persoonlijke titel uitgevoerd, gefinancierd en vorm gegeven. Toen duidelijk werd dat een continuering wenselijk was, hebben wij besloten over te gaan het formaliseren van de activiteiten. De Stichting Nepal Care (Nepal Care Foundation) is opgericht met als bestuurders dhr. HG (Eric) van Heuvelen (voorzitter), mw S.F. (Sophie) te Riele en dhr. J. (Jelle) van Heuvelen. De focus van de Stichting zal voorlopig eerst gericht zal op de Free Health Camps om hiermee onze ervaring verder uit te breiden en toe te groeien naar een verantwoorde opzet van ouderenzorg die ook toekomstbestendig zal zijn.
Wij zijn met de voorbereidingen gestart om een geschikte locatie of voorziening te vinden om deze “elderly care” op te zetten: 24 uurs zorg, mogelijk gecombineerd met dagopvang.
Het streven is om vanaf medio 2018 regelmatig een Free Health Camp in en rond Kathmandu in samenwerking met een Health Post te kunnen faciliteren.

Werven van gelden en middelen:
Voor het organiseren van de activiteiten van de Stichting (Free Health Camps en ouderenzorg) zullen (financiële) middelen geworven moeten worden.
Wij willen dit bereiken door het houden van verschillende acties (bij opleidingen, serviceclubs), sponsoracties e.d. maar ook door het geven van lezingen bij verenigingen, organisaties en bedrijven om meer over onze plannen en over Nepal te vertellen en te laten zien. Door het op kleine schaal verkopen van typische Nepalese producten willen wij onze Stichting onder de aandacht brengen en de (bescheiden) winst zal volledig ten goede komen aan de Stichting.
De Stichting zal actief donateurs gaan werven. Dit zal gaan gebeuren via de website, sociale media/netwerken, gerichte donateurwervende acties en het meegeven van informatie/promotie materiaal bij de verkoopproducten.

Beheer en besteding van het vermogen:
De Stichting Nepal Care (statutair ook de naam dragend Nepal Care Foundation) is ingeschreven in de KvK onder nummer 67103073 en heeft een zakelijke bankrekening per 14 januari 2017 met IBAN nummer NL63 RABO 0315 2553 23. De Stichting Nepal Care is per 7 oktober 2016 ANBI erkend.
Het vermogen van de Stichting wordt voor minstens 90% besteed aan de bovengenoemde activiteiten. De bestuursleden van de Stichting zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen winstoogmerk. Alleen voor enkele onvermijdelijke kosten zal het vermogen gebruikt worden zoals de kosten van de bankrekening en hosting kosten ten behoeve van de website, administratieve kosten e.d.

Toekomstvisie:
Wij willen ons team in Nepal zo toerusten en ondersteunen dat zij in staat zijn om frequent Free Health Camps te organiseren in Kathmandu en omgeving. Wij streven naar een vaste groep donateurs en/of financieringstromen waardoor het mogelijk wordt om de maandelijkse kosten hiervan op te brengen.
Tevens willen wij voldoende financiële middelen werven en zorg kunnen dragen voor continue inkomsten om in 2020 te kunnen starten met een voorziening om “elderly care” op te zetten, gecombineerd met dagopvang die toekomst proof zal moeten zijn.
Als stichting willen we zo professioneel en transparant mogelijk werken. Dit betekent onder andere dat wij in Nederland worden geadviseerd door artsen die bekend zijn met de situatie in Nepal.
Wij zullen minimaal 1x per jaar naar Nepal gaan om ons team en de werkzaamheden verder te ondersteunen en te begeleiden.

Contact Stichting Nepal Care:
Email: info@nepalcarefoundation.com
Contactpersoon: HG (Eric) van Heuvelen, voorzitter: 06-19120228
Informatie via: www.stichtingnepalcare.com, www.nepalcarefoundation.com en via onze Facebook pagina.

Verantwoording:
Jaarlijks zal een financieel jaaroverzicht gepubliceerd worden op onze website.
Vanuit Nepal zal maandelijks rapportage plaatsvinden, waardoor een goede feedback mogelijk is en wij up-to-date worden gehouden over de activiteiten.
Op de website van de stichting zullen (foto) verslagen worden geplaatst van de gehouden activiteiten.
Dit beleidsplan zal onverkort via onze website in te zien zijn.